a Account türkçesi, Account ingilizcesi, Account manası, Account anlamı,Account nedir
 
 
Sozlook Logosu
Türkçe - İngilizce Sözlük | İngilizce - Türkçe Sözlük
 
   account (Yngilizce - Türkçe)
hesap ver
hesap
(f). hesap vermek, sebebini belirtmek; cevap vermek; saymak, itibar etmek account for hesap vermek, sebebini izah etmek.
(i). hesap; pusula; tarif, beyan; rivayet, hikâye, izahat; önem, ehemmiyet, k?ymet, de?er; sebep, cihet. account book hesap defteri. accounts payable (tic). tediye olunacak hesaplar accounts receivable (tic). tahsil olunacak hesaplar account rendered (tic). borçlunun inceleyip ödemesi için ibraz edilen hesap. by all accounts herkesin dedi?ine göre. call to account cevap istemek, sorguya çekmek. cash account cari hesap. give an account of anlatmak, cevab?n? vermek, hesab?n? vermek. give an account of oneself nerede oldu?unu ve ne yapt???n? söylemek,hesap vermek. joint account mü?terek hesap. make no account of saymamak, itibar etmemek. on account of için, hasebiyle, (-den) dolay?. on no account asla, katiyen, hiçbir suretle. pay an account hesab? kapatmak. profit and loss account kar ve zarar hesab?. running account aç?k hesap. settle an account hesab?n? görmek,hesapla?mak.take into account göz önünde tutmak, dü?ünmek, hesaba katmak.turn to account kullanmak, zayi ekmemek.outstanding account tesviye edilmemi? hesap.

   Benzer Kelimeler (Yngilizce - Türkçe Sözlük)
account book
account executive
account for
accountability
accountable
accountable for
accountancy
accountant
accounting
accounting department
accounting firm
accounting journal billy
audited account
bank account
cash account
chartered accountant
cost accounting
deposit account
electrical accounting machine
job accounting
liability account
log account
method of accounting
on account of
on account of the fact t
passbook savings account
pay account
profit and loss account
savings account
take account
take into account
theoretical account
time deposit account
took account
trust account
unaccountable
user account
  Türkçe Ingilizce Sözlük
Sozlook - 2008
 
  Powered by EJDER
SEO | Magazin Haberleri